RESEARCH PAPER
K-Ar Dating of Amphiboles from Andesite of Complex Dyke in Dubie (Southern Poland)
 
More details
Hide details
1
Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Cracow, Poland
 
2
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Senacka 1, 31-002 Cracow, Poland
 
 
Online publication date: 2007-05-01
 
 
Publication date: 2007-07-01
 
 
Geochronometria 2007;27:11-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study presents the results of radiometric K-Ar measurements on separated amphiboles from the andesite of the Dubie complex dyke. The data obtained cover the period of (291.3 ± 6.4) Ma, which corresponds to Carboniferous-Permian transition. The age is contemporaneous to the rhyodacitic and basaltoid volcanism of the Kraków region.
 
REFERENCES (27)
1.
Bogacz K, 1980. Budowa geologiczna paleozoiku dębnickiego (Geological structure of Palaeozoic of Dębnik). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 50: 183-208 (in Polish).
 
2.
Bonhomme MG, Thuizat R, Pinault Y, Clauer N, Wendling R. and Winkler R, 1975. Me'thode de datation potassium - argon. Appareillage et Technique (The potassium - argon dating method). Notes technique de l'Institut de Ge'ologie, Universite' Louis Pasteur, Strasbourg 3: 53 pp.
 
3.
Durakiewicz T, 1995. Innowacje w aparaturze do wydzielania i oczyszczania argonu (Innovations in the apparatus for argon separation and purifiction). II Ogólnopolska Sesja Naukowa. Datowanie minerałów i skał: 38-44 (in Polish).
 
4.
Czerny J and Muszyński M, 1997. Co-magmatism of the Permian volcanities of the Krzeszowice Area in the light of petrochemical data. Mineralogia Polonica 28 (2): 3-25.
 
5.
Harańczyk C, 1982. Magmatyzm okolic Dubia (The magmatism of the Dubie area). Przewodnik LIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geoleologicznego: 124-127 (in Polish).
 
6.
Harańczyk C, 1989. Rozwój wulkanizmu krakowskiego (The development of the Kraków area volcanism). Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geoleologicznego: 51-57 (in Polish).
 
7.
Harańczyk C and Chłopecka A, 1989. Przeobrażenia skał komina andezytowego w Dubiu (The alterations of andesitic chimney in Dubie). Przegląd Geologiczny 37: 332-334 (in Polish).
 
8.
Harańczyk C and Wala A, 1989. Andezytowy komin wulkaniczny w Dubiu (The andesitic volcanic chimney in Dubie). Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: 67-71 (in Polish).
 
9.
Hawthorne FC and Oberti R, 2006. On the classification of amphiboles. The Canadian Mineralogist, Journal of the Mineralogical Association of Canada 44: 1-21.10.2113/gscanmin.44.1.1.
 
10.
Jarmołowicz-Szulc K, 1984. Datowania metodą K-Ar skał NE obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (K-Ar dating of rocks of the NE edge of the Upper Silesian Coal Basin). Kwartalnik Geologiczny 28: 749-750 (in Polish).
 
11.
Jarmołowicz-Szulc K, 1985. Badania geochronologiczne K- Ar skał magmowych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (K-Ar geochronological studies of the northeastern edge of the Upper Silesian Coal Basin). Kwartalnik Geologiczny 29 (2): 343-354 (in Polish).
 
12.
Kozłowski S, 1955. Intruzje porfirowe w grzbiecie Dębnickim (Porphyritic intrusions of the Dębnik Ridge). Biuletyn Instytutu Geologicznego 97: 39-86 (in Polish).
 
13.
Lewandowska A, 1991. Minerals of the zone of altered Devonian dolomites from Dubie near Kraków (Southern Poland). Mineralogia Polonica 22 (2): 29-40.
 
14.
Lewandowska A, and Rospondek M, 2003. Geochemistry of volcanics of the Zalas area near Kraków, South Poland. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 23: 119-121.
 
15.
Lipiarski I, 1970. The Carboniferous-Permian Boundary in the Eastern Part of the Kraków Silesian Coal Basin. Biulletin da L'Academie Polonaise des Sciences 28: 173-178.
 
16.
Łaptaś A, 1982. Sedymentacja utworów węglanowych dewonu środkowego rejonu Dębnika (Sedimentation of the Middle Devonian carbonates of the Dębnik area). Studia Geologica Polonica 75: 59-100.
 
17.
Muszyński M, 1995. Systematic position of igneous rocks from the northern margin of the Upper Silesian Coal Basin. Mineralogia Polonica 26 (1): 33-49.
 
18.
Muszyński M and Pieczka A, 1992. Hornblende andesites and dacites from Dubie near Krzeszowice. Mineralogia Polonica 23 (1): 43-63 (in Polish).
 
19.
Nawrocki J, Polechońska O, Lewandowska A and Werner T, 2005. On the palaeomagnetic age of the Zalas laccolith (Southern Poland). Acta Geologica Polonica 55 (3): 229-236.
 
20.
Odin GS and 35 Collaborators, 1982. Interlaboratory Standards for Dating Purposes. In: Odin GS, ed., Numerical Dating in Stratigraphy. Wiley and Sons, Chichester: 123-149.
 
21.
Peccarillo A and Taylor SR, 1976. Geochemistry of Eocene calcalcaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58 (1): 63-81.10.1007/BF00384745.
 
22.
Podemski M, 2001. Palaeozoic Porphyry Molybdenium-Tungsten Deposit in the Myszków Area, Southern Poland. Polish Geological Institute Special Papers, Państwowy Instytut Geologiczny 6: 1-88.
 
23.
Sigurdsson H and Sparks RSJ, 1981. Petrology of rhyolitic and mixed magma ejecta from 1875 eruption of Aksja, Iceland. Journal of Petrology 22: 41-84.10.1093/petrology/22.1.41.
 
24.
Skowroński A, 1974. Oznaczenie wieku bezwzględnego tzw. porfirów z Zalasu metodą śladów rozszczepienia jąder uranu (Track absolute age of so called Zalas porphyry). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk PAN Oddział w Krakowie 17: 236-237 (in Polish).
 
25.
Słaby E, 2000. Adularia and albite - hydrothermal feldspars from Zalas and Mięknia rocks. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 17: 94-96.
 
26.
Steiger RH and Jaeger E, 1977. Subcommission on geochronology: convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology. Earth and Planetary Science Letters 36: 259-262.10.1016/0012-821X(77)90060-7.
 
27.
Żaba J, 2000. Tectono-magmatic activity of the Upper Silesia terrane and Malopolska terrane edge (Southern Poland). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 17: 81-83.
 
eISSN:1897-1695
ISSN:1733-8387
Journals System - logo
Scroll to top